PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonsgegevens worden door MVDB Technieken verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw werkopdracht.

Via info@mvdbtechnieken.be of een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de gevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via mail of een schrijven bij ons opvragen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

 2. Onze offertes en bestekken moeten steeds verstaan worden zonder verbintenis, zelfs in geval van optie. Alle inlichtingen en gegevens in catalogi, prijslijsten, ... zijn benaderende aanduidingen en enkel informatief te gebruiken.

 3. Een orderbevestiging verbindt de klant doch verbindt MVDB Technieken slechts na schriftelijke bevestiging door MVDB Technieken.

 4. MVDB Technieken is ontlast van elke verantwoordelijkheid in geval van overmacht. Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen zolang de overmacht duurt.

 5. Uitvoeringstermijnen worden slecht bij benadering gegeven. Bij niet-tijdige uitvoering dient de klant MVDB Technieken in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn verstrekken tot verdere uitvoering. Er kan in geen geval een vergoeding voor niet-tijdige uitvoering worden gevorderd.

 6. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten binnen de 48 uur na het ontvangen van de factuur per aangetekend schrijven aan MVDB Technieken kenbaar gemaakt worden. Telefonische klachten worden niet aanvaard.

 7. Verkoop van producten:

 • -  Bij levering van producten heeft de overdracht van eigendom slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen

  prijs. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd deze producten in pand te geven of te vervreemden. De leveringstermijn van de producten aangegeven is bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot weigering de goederen in ontvangst te nemen.

 • -  Indien de koper op het voorziene tijdstip de producten afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroegere vastgestelde termijnen beroepen. De verkoper behoudt zich dan het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor vergoeding te eisen voor de schade, die geleden wordt.

 • -  De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uren na levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Bij gebreke hieraan kan de verkoper de klacht als onontvankelijk beschouwen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van het artikel 1648 BW onontvankelijk is. Zo er verantwoordelijkheid in hoofde van de verkoper zou zijn, zal de koper de schade moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden verklaard, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn verzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of een persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

 1. De facturen zijn contact betaalbaar, behoudens indien bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten aan 10% per jaar. Bovendien zal elk op vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 10% schadebeding met een minimum van € 125.

 2. Bij niet naleving van de verplichtingen van de klant behoudt MVDB Technieken zich het recht voor om zijn werkzaamheden/leveringen stop te zetten bovendien kan MVDB Technieken, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolgd bleef gedurende 15 dagen het contract beschouwen als ontbonden voor het geheel verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat MVDB Technieken het bewijs dient te leveren voor het bestaan van de omvang van de schade. MVDB Technieken behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn schade werkelijk te bewijzen.

 3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

 

Laten we

Samenwerken?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!